NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

Prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor  (UE) 2016/679 (“GDPR”). 

 

În tot cuprinsul prezentei informări noțiunea de persoană vizată are următoarele semnificații: potențialii și actualii beneficiari ai serviciilor Operatorului, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de Operator pentru/în legătură cu activitatea desfășurată de acesta. 

 

 1. Datele de identitate și datele de contact ale Operatorului  

ORTO-GYN MEDICAL SRL, cu sediul în  str. Iovița, nr.10, camera 3, bl.P13A, sc.1, et.6, ap.27, CUI: 38475465, J40/18945/2017, reprezentată legal prin Roxana Viașu, în calitate de Administrator , denumită în cele ce urmeazăOperatorul”  

 

 1. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor  

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale poate fi contactată prin e-mail la office@ortogymedical.ro sau prin poștă la sediul secundar din strada Unirii nr. 30, Corbeanca, jud. Ilfov. 

 

 1. Datele personale prelucrate 

Operatorul prelucrează următoarele date personale:  

 1. La înscrierea în baza de date a Operatorului: 
 1. date personale de identificare și date de contact: numele, prenumele, data nasterii, CI/BI, CNP, ocupatia, respectiv adresa e-mail, numar de telefon fix / mobil 

Acestea sunt obligatorii pentru a permite Operatorului să vă creeze și arhiveze fișa medicală, să vă monitorizeze starea de sănătate, atunci când este necesar, respectiv să vă furnizeze informații despre un act medical, dar și orice informații pentru care v-ați dat consimțământul (informări tip newsletter despre afectiuni de sănătate, servicii medicale, produse și/sau medicamente etc.)  

 1. date privind sănătatea: date privind examenul clinic obiectiv (de exemplu: inaltime, greutate, sex, vârstă), date medicale (de exemplu: antecedente personale patologice, tratament), date psihologice (de exemplu: antecedente personale patologice, tratament). 

Acestea sunt necesare în vederea exercitării actului medical pentru care v-ați dat consimțământul prin contractul de prestări servicii medicale. 

 1. date de monitorizare video si/sau de catre personalul de paza si protectie.  

Acestea sunt necesare pentru asigurarea securității fizice a spațiilor unde operatorul își desfășoară activitatea și pentru îndeplinirea obligațiilor legale. 

 1. orice alte informații care derivă din acestea din urma necesare prelucrărilor efectuate de Operator (e.g. segmentarea în funcție de diferite criterii, identificatorul unic generat pentru fiecare beneficiar al serviciilor prestate de Operator pentru fiecare persoana vizată în parte, participarea la evenimentele organizate de Operator) și orice alte informații care sunt necesare desfășurării activităților permise Operatorului. 

 

 1. În perioada desfășurării unui act medical și ulterior: 
 1. probe biologice (de exemplu: saliva, urina, sange, tesut cutanat, secretii); diagnosticul şi istoricul medical al pacientului, orice referinţe medicale ulterioare, rezultatul investigațiilor și examenelor medicale și datele cuprinse în rapoartele medicale, ecografii, cardiografii, teste de laborator si alte testari medicale, fotografii 

Acestea sunt necesare pentru a permite Operatorului să presteze serviciile medicale, respectiv să monitorizeze și să analizeze orice eveniment care ar putea apărea pe parcursul acestora. 

 1. date de monitorizare video si/sau de catre personalul de paza si protectie; 

Acestea sunt necesare pentru  asigurarea securității fizice a spațiilor unde Operatorul își desfășoară activitatea și pentru îndeplinirea obligațiilor legale. 

 1. date fiscale, după caz. 

Acestea sunt necesare pentru operațiunile de plată a serviciilor medicale. 

 

 1. Prelucrarea datelor. Scopul prelucrării. Temeiul legal 

Operatorul prelucrează datele personale prin următoarele operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal. 

 

Scopurile prelucrării sunt: 

 • Efectuarea actului medical și aplicarea tratamentului conform planului de tratament, inclusiv preventie, diagnosticare, stabilire strategie terapeutica; 
 • informarea, prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă), efectuată de ORTO-GYN în interesul pacientului sau pentru a proteja interesele vitale ale acestuia, referitoare la: stabilirea programărilor conform schemei de tratament, informații referitoare la tratament sau la echipamentele, dispozitivele medicale utilizate, consecințele actului medical etc.; 
 • identificarea dvs. atât în locațiile fizice în care activează ORTO-GYN, cât și prin intermediul mijloacelor de comunicare (e.g., telefon, e-mail, poștă, internet); 
 • realizarea de activități de marketing sau publicitate; 
 • efectuarea de analize interne (incluzând analize statistice, cercetare; 
 • generarea de rapoarte cu privire la activitatea Operatorului; 
 • arhivarea atât în format fizic, cât și în format electronic a documentelor care se încheie cu privire la relația cu pacientul; 

Temeiuri legale: 

 1. în baza consimțământului acordat prin selectarea opțiunilor; 
 1. în baza unei obligații legale aflate în sarcina Asociației (identificarea dvs., obținerea și păstrarea acordului informat al pacientului, raportările legale către autorități etc.); 
 1. în baza interesului legitim al Operatorului (centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne, efectuarea unor analize statistice; îndeplinirea operațiunilor curente pentru desfășurarea activității; dezvoltarea și îmbunătățirea activității; asigurarea unui nivel ridicat de securitate atât la nivelul sistemelor informatice cum ar fi aplicații, rețea, infrastructură, pagina web, cât și în cadrul locațiilor etc.) 
 1. protejarea intereselor vitale ale dvs. sau a altor persoane. 

 

Tranferul datelor personale 

ORTO-GYN poate transmite datele personale către: medici, Casa de Asigurari de Sănătate locală sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau alte organisme autorizate prin lege în acest sens, medici colaboratori externi, tehnicieni, laboratoare de analize medicale colaboratoare, prestatorul externalizat al serviciilor de contabilitate, autorități publice abilitate conform legii, sponsorii activității sale. ORTO-GYN nu transferă date personale în afara Spațiului Economic European.  

 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele personale ale pacientilor vor fi stocate numai pentru perioada necesara pentru acordarea de servicii medicale si pentru scopurile de marketing specifice caravanei medicale, 

pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale generale precum și cele aplicabile în materie fiscală și în acord cu legislația în domeniul arhivistic. Cu excepția cazului în care exista o prevedere legala expresă, datele personale vor fi păstrate maxim 10 ani de la data la care ORTO-GYN a interacționat ultima dată cu dvs. 

 

Drepturile dumneavoastră 

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi: 

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți obține din partea noastră o confirmare a faptului ca ORTO-GYN prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate. 

(2) Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea sau actualizarea datelor personale inexacte sau incomplete. 

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”-  puteți solicita ștergerea datelor personale care vă privesc, în anumite cazuri, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.  

(4) Dreptul de a va retrage consimțământul – Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.  

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date, (ii) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor. 

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți solicita și primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de ORTO-GYN la momentul solicitării. 

(7) Dreptul la opoziție- vă puteți opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i) prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. 

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ. 

În cazul în care ORTO-GYN va lua decizii automate în legătura cu datele cu caracter personal puteți (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (iii) contesta decizia.  

(9) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au sau ar putea avea impact asupra datelor personale. 

(10) Dreptul de a depune o plângere la ORTO-GYN și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a va adresa justiției. 

 

Vom depune toate diligențele pentru a vă raspunde la cererea adresata, în termen de o luna de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive legate de complexitatea cererii dumneavoastra cu o perioada adițională maximă de două luni. In orice caz, dacă termenul legal de raspuns va fi prelungit, atunci vă vom informa in privinta noului termen si a motivelor care au dus la aceasta prelungire. In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz. In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica in bazele noastre de date interne din cauza  elementelor de identificare insuficiente pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

 

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:  

Web site : http://www.dataprotection.ro/  

Email: anspdcp@dataprotection.ro  

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România  

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212  

Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60